IV Mazowiecka Szkoła Ekonomii Społecznej - zaczynamy rekrutację uczestników

« powrót 2013-12-11

Zapraszamy na szkolenia IV Mazowieckiej Szkoły Ekonomii Społecznej

W ramach projektu Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim, finansowanego ze środków UE w ramach EFS, zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w kolejnej edycji Mazowieckiej Szkoły Ekonomii Społecznej.

1. Czym jest MSES

MSES to cykl szkoleń zamkniętych obejmujący stałą grupę 20 osób, których celem jest profesjonalizacja zarządzania i wzrost kompetencji marketingowych w podmiotach ekonomii społecznej, realizowany w okresie (styczeń – czerwiec 2014 roku).

Wierzymy, że prowadzenie kilkumiesięcznego procesu edukacyjnego, który obejmuje: 6 sesji stacjonarnych połączonych z wykonywaniem  zadań pomiędzy sesjami, a także indywidualnymi konsultacjami pozwala uczestnikom na rzeczywisty rozwój organizacji oraz nawiązanie relacji, które owocują dalszą współpracą.

2. Adresaci

Głównymi adresatami szkoleń są: osoby zarządzające organizacją (prezesi, członkowie zarządów, dyrektorzy), osoby odpowiedzialne za działalność ekonomiczną (kierownicy, koordynatorzy), osoby odpowiedzialne za zarządzanie finansami, osoby pracujące w księgowości. Każda organizacja będzie mogła delegować 2 pracowników na szkolenia i takie zgłoszenia będą preferowane. Uczestnicy zobowiązani są do aktywnej pracy podczas całego cyklu.

3. Tematyka szkoleń obejmuje

  • Kompendium wiedzy w zakresie funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej:
  • Aspekty prawno-organizacyjne – formy instytucjonalno-prawne podmiotów ekonomii społecznej, rejestracja działalności ekonomicznej, zamówienia publiczne
  • Działalność podmiotów ekonomii społecznej – od planowania strategicznego, finansowego i biznesplanu, po marketing i promocję
  • Umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji interpersonalnej, takimi jak rozwiązywanie konfliktów, budowanie zespołu, delegowanie zadań, motywowanie i ocenianie pracowników.

4. Program Szkoły będzie koncentrował się na praktycznych umiejętnościach związanych z:

  • Ekonomia społeczna w wymiarze prawno-oranizacyjnym oraz wymiarze wartości
  • Planowanie strategiczne w kontekście przedsiębiorczości społecznej
  • Fundraising
  • Zarządzanie i praca w zespole
  • Zarządzanie finansami
  • Sprzedaż i marketing w PES

Pierwsza sesja Szkoły odbędzie się w dniach 24-26 stycznia 2014 roku w okolicach Warszawy,

Program I sesji Szkoły obejmuje: wprowadzenie w specyfikę działania przedsiębiorstw społecznych, przegląd strategii działania, rozwój organizacyjny i zarządzanie zmianą, połączone z diagnozą organizacji uczestniczących w Szkole.

Dodatkowo szkoleniom w ramach Szkoły będą towarzyszyły:
•    wspólna promocja produktów i usług przedsiębiorstw społecznych (PES),
•    poradnictwo księgowe, prawne, w zakresie zarządzania i pozyskiwania środków.

5. Metody pracy

Szkolenia będą prowadzone przy wykorzystaniu aktywizujących metod, takich jak rozwiązywanie zadań w małych grupach, analiza studiów przypadku, gry i symulacje, praca indywidualne, dyskusje itp. Szczególny nacisk połozymy na umożliwienie ćwiczenia praktycznych umiejętności, zwłaszcza w zastosowaniu do rozwiązywania problemów własnych organizacji. W tym z pewnością pomoże praca w zespołach zadaniowych.  Elementem zwiększającym użyteczność szkoleń może być dodatkowo zadawanie „prac domowych”, w ramach których uczestnicy wykorzystywać będą wiedzę i umiejętności nabyte na zajęciach.

6. Kadra trenerska

Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów FRSO oraz zewnętrznych, wysokiej klasy specjalistów, także z sektora biznesu.

7. Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w IV MSES prosimy o wypełnienie zamieszczonego niżej formularza i nadesłanie go pocztą, faxem lub mailem w terminie do 31 grudnia br. na adres:

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim
ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60, 03-717 Warszawa
tel/fax 22 616 33 16 email: owes-w@frso.pl

Koordynator projektu: Katarzyna Lewczenko
Udział w IV Mazowieckiej Szkole Ekonomii Społecznej jest bezpłatny.
W uzasadnionych przypadkach zapewniamy opiekę nad dzieckiem w czasie szkolenia.
Serdecznie zapraszamy!

 

Źródło: http://www.witrynawiejska.pl/

Do pobrania:

AktualnościCzłowiek - najlepsza inwestycja