Konkursy regionalne

Ogłoszenie konkursu ofert - Gmna Bolimów - kiltura fizyczna i sport w 2013 r.

2013-02-18

WÓJT GMINY BOLIMÓW działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) i uchwały Nr XXVI/138/2012 Rady Gminy Bolimów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolimów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. I. Rodzaje zlecanych zadań publicznych Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiskitki - kulturq fizyczna i sport w 2013 r.

2013-02-18

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. W sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.z 2011r. Nr 6, poz. 25) Wójt Gminy Wiskitki ogłasza „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r.”

więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na Członków Komisji Konkursowej - Żyrardów

2013-02-01

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłasza nabór na kandydatów do pracy w Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku.

więcej

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konkurs w obszarze polityki społecznej

2013-02-01

Zarząd Województwa Mazowieckiego działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 i ust. 2, art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 234/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”,

więcej

Warsztaty fotograficzme dla osób 60+

2013-01-29

Stowarzyszenie Mariańskiego Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno- Społecznych serdecznie zaprasza osoby po 60. roku życia zamieszkujące gminę Puszcza Mariańska i Wiskitki na

więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2013 roku w zakresie kultury fizycznej

2013-01-24

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2013 roku w zakresie kultury fizycznej.

więcej

Konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2013-01-24

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013. Oferty konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 14 lutego 2013 r., do godz. 12.00, w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Żyrardowa, przy Placu Jana Pawła II nr 1.”

więcej

Konkurs dla NGO - powiat żyrzrdowski

2013-01-16

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionych zadań : 1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich” 2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych” 3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo”

więcej

Konkursy na realizację zadań publicznych - Puszcza Mariańska

2013-01-11

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) Wójt Gminy Puszcza Mariańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2013 roku. 1. Rodzaje zlecanych zadań publicznych: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /w tym organizacja imprez rekreacyjno – sportowych, szkolenie zawodników, organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego, uczestnictwo w zawodach i rozgrywkach na różnych szczeblach/ w zakresie takich dyscyplin, jak: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, judo, szachy.

więcej

Patriotyzm Jutra - nabór wniosków na 2013 rok

2013-01-09

Muzeum Historii Polski ogłasza kolejną edycję programu operacyjnego Patriotyzm Jutra. Zapraszamy organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury do składania wniosków. Nabór trwa do 11 lutego 2013 włącznie. 15 stycznia o godz 17.00 w siedzibie Muzeum odbędzie się spotkanie uroczyście otwierające koleją edycję programu - będzie to okazja do wymiany doświadczeń i zadania pytań. Serdecznie zapraszamy!

więcej

Konkursy na realizację zadań publicznych - Żyrardów

2013-01-04

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

więcej

Konkurs na realizację zadania publicznego

2012-12-21

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowanego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej:

więcej

Nobór projektów przez LGD - małe projekty

2012-11-21

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – „Echo Puszczy Bolimowskiej” wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

więcej

Czerwiec Aktywnych Społeczności na Mazowszu

Czerwiec Aktywnych Społeczności na Mazowszu 2012-08-30

Stowarzyszenie BORIS we współpracy ze Stowarzyszeniem CAL zachęca mazowieckie społeczności lokalne, by również w tym roku w czerwcu przyłączyć się do grupy Aktywnych Społeczności.

więcej

XIII EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

2012-06-19

Samorząd Województwa Mazowieckiego – organizator konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, zaprasza Samorządy Gmin, Miast i Powiatów z terenu województwa mazowieckiego, stowarzyszenia oraz fundacje społeczno – kulturalne i  naukowe, lokalne organizacje społeczno – kulturalne i naukowe działające na terenie województwa mazowieckiego oraz Komisje Sejmiku Województwa Mazowieckiego do zgłaszania kandydatów do XIII edycji konkursu.

więcej

VII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

2012-06-18

Już po raz siódmy fotografowie-amatorzy, mieszkający lub uczący się na Mazowszu mogą wziąć udział w konkursie fotograficznym „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nabór prac trwa do końca września 2012 r. Jury wybierze ok. 20 finałowych prac, spośród których wyłoni 6 najlepszych. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas finałowej gali.

więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej ....

2012-05-07

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 835/155/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w  roku 2012 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze „ekologia i ochrona środowiska” z zakresu edukacji ekologicznej, kształtującej właściwe postawy proekologiczne społeczności lokalnej

2012-05-02

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze „ekologia i ochrona środowiska” z zakresu edukacji ekologicznej, kształtującej właściwe postawy proekologiczne społeczności lokalnej. 1. Termin składania ofert upływa dnia 16 maja 2012 r. o godz.12:00.

więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2012 roku w obszarze turystyki

2012-04-11

17 kwietnia 2012 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 745/151/12 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2012 r. w obszarze turystyki. Termin składania ofert: od 20 kwietnia do 16 maja 2012 roku. Termin realizacji zadań:

więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2012 roku w obszarze turystyki - zadanie

2012-04-11

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 747/151/12 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2012 r. w obszarze turystyki – zadanie pn. „Informacja turystyczna” – wspieranie działań mających na celu promocję informacji turystycznej.

więcej

Aktualności

29-06-2018

Startuje konkurs FIO - Mazowsze Lokalnie

Czytaj więcej ...
16-06-2017

Zostań zdobywcą funduszy

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Seniorzy nie będą siedzieć w domu

Czytaj więcej ...
07-03-2017

FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 – można już składać wnioski!

Czytaj więcej ...


Człowiek - najlepsza inwestycja