Inicjatywa

Konkurs plastyczny „Małe arcydziełka zainspirowane Chełmońskim” - regulamin i formularze do wypełnienia

« powrót 2022-03-25

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„MAŁE ARCYDZIEŁKA ZAINSPIROWANE CHEŁMOŃSKIM”

 

§ 1 Organizatorzy konkursu

Konkurs organizowany jest przez Grupę "U NAS" w Puszczy Mariańskiej, ul. Stanisława Papczyńskiego 2, 96-330 Puszcza Mariańska

§ 2 Cele konkursu

 1. Przywołanie postaci i twórczości wybitnego polskiego malarza – Józefa Chełmońskiego.
 2. Ośmielanie młodych twórców do poszukiwania nowych form wypowiedzi artystycznej.
 3. Doskonalenie umiejętności stosowania różnych technik plastycznych.
 4. Promocja szczególnie uzdolnionych uczestników Konkursu.

§ 3 Uczestnicy

Konkurs adresowany jest dla dzieci i młodzieży z Gminy Puszcza Mariańska.

§ 4 Prace konkursowe

 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej inspirowanej malarstwem Józefa Chełmońskiego.
 2. Technika wykonania prac – dowolna (rysunek, malarstwo, grafika), format pracy A3.
 3. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora, klasą i szkołą, do której uczęszcza autor pracy.
 4. Prace konkursowe należy dostarczyć do Mariańskiego Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, ul. Króla Jana Sobieskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, w godzinach pracy lub po uprzednim uzgodnieniu pod numerem tel. 46 831 81 09.
 5. Termin nadsyłania prac – do dnia 10 maja 2022 r.
 6. Uczestnik Konkursu zgadza się na publikację pracy plastycznej zgłoszonej do Konkursu na stronach internetowych Organizatora, a także na inne formy utrwalenia i prezentacji, nadające się do rozpowszechniania (np. nośniki elektroniczne, ulotki, itp.) w celach promocyjnych.
 7. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do wykonania pracy samodzielnie, bez naruszenia praw osób trzecich.
 8. Praca konkursowa pozostaje w dyspozycji Organizatora zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2018 r. poz.1191, 1293, 1669, 2245, 2339)

§ 5 Przebieg konkursu

 1. Prace konkursowe zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:

a)      uczniowie klas 1-3

b)      uczniowie klas 4-6

c)      uczniowie klas 7-8

 1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora. 
 2. Każda praca plastyczna zgłoszona do Konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie.
 3. Przy ocenie prac będzie uwzględniana:

a)      zgodność tematu pracy plastycznej z tematyką konkursową,

b)      kreatywność, oryginalność i pomysłowość,

c)      estetyka i forma pracy – wartość artystyczna i techniczna pracy,

d)      samodzielność wykonania pracy.

 1. Wśród uczestników zostaną wyłonieni zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych, dla których przewidziane są nagrody rzeczowe. 
 2. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz zostanie zorganizowana wystawa prac konkursowych w Galerii " U NAS" w Puszczy Mariańskiej.
 3. Wręczenie nagród odbędzie się dnia 26 maja 2022 r. o godz. 18:00 w budynku Galerii "U NAS" w Puszczy Mariańskiej przy ul. Stanisława Papczyńskiego 2.
 4. Uczestnik Konkursu akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 5. Każdy uczestnik do pracy konkursowej załącza:

§ 6 Uwagi końcowe

a)      kartę zgłoszenia,

b)      zgodę rodziców lub prawnych opiekunów,

c)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

                

 

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA DO GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„MAŁE ARCYDZIEŁKA ZAINSPIROWANE CHEŁMOŃSKIM”

 

 

 1. Imię i nazwisko uczestnika

 

_________________________________________

 1. Klasa

 

_________________________________________

(podaj numer klasy od 1 do 8)

 

 1. Szkoła, którą uczestnik reprezentuje:

 

____________________________________________________________

 1. Numer telefonu uczestnika

 

_________________________________________

 

 

 

miejscowość i data ____________________________ 

 

 

 

__________________________________________

czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego Uczestnika

                

Załącznik nr 2

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA  W ORGANIZOWANYM PRZEZ GRUPĘ"U NAS" W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ  GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „MAŁE ARCYDZIEŁKA ZAINSPIROWANE CHEŁMOŃSKIM”

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka _________________________________________________

(imię i nazwisko dziecka)

 

___________________________________________________________________________________

(szkoła)

 

w Konkursie Plastycznym „MAŁE ARCYDZIEŁKA ZAINSPIROWANE CHEŁMOŃSKIM” na warunkach opisanych w Regulaminie Konkursu.

 

 

 

 miejscowość i data _______________________________

 

 

_____________________________________________

(czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego Uczestnika)

                

Załącznik nr 3 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

Ja, niżej podpisany/a ______________________________________________________

(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego Uczestnika)

 

zamieszkały/a w __________________________________________________________

 

 

niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych____________________________________

(imię i nazwisko dziecka)

 

 

w postaci:

 • imienia i nazwiska,
 • miejscowości zamieszkania,
 • klasy i nazwy szkoły,
 • wizerunku przez Grupę "U NAS" w Puszczy Mariańskiej

 

 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L nr 119, str.1 – dalej jako: „RODO”) w celu przeprowadzenia konkursu plastycznego „MAŁE ARCYDZIEŁKA ZAINSPIROWANE CHEŁMOŃSKIM” organizowanego przez Grupę "U NAS" w Puszczy Mariańskiej (dalej jako: „Konkurs”), poprzez:

 • utrwalanie zarejestrowanego wizerunku na fotografiach i nagraniach filmowych oraz
 • rozpowszechnianie i publikowanie wizerunku w celach promocyjnych, w szczególności za pośrednictwem Internetu (strona internetowa szkoły, portale społecznościowe), prasy, radia, telewizji, broszur, ulotek, gazetek.

 

Oświadczam, iż niniejsza zgoda zostaje udzielona dobrowolnie, a dane przeze mnie podane są prawidłowe. Jestem świadom/a, iż nieudzielenie zgody uniemożliwi udział dziecka w Konkursie.

 

 

 miejscowość i data _______________________________

 

 

_____________________________________________

(czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego Uczestnika)

 

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ