Działalność OSP w Łasiecznikach

 

Należy podkreślić, że przez wszystkie lata pracy pożarnictwa w służbie Polskiej Rzeczpospolitej doskonaliła się i rosła organizacja straży pożarnych. Ten proces odbywał się też w Łasiecznikach.

 

Według arkusza ewidencyjnego nr 1 na dzień 1 maja 1951r. stan organizacyjny wyniósł ogółem 14 osób, w tym: 4 oficerów, 3 podoficerów i 7 strażaków. Najwyższą liczbę członków straż osiągnęła w roku 1967 – 34 osoby i 4 osoby popierające oraz w 1973 – 30 osób, 4 popierające i 6 drużyn młodzieżowych, co było nowością w jednostce występującej od 1971 roku. Stan w 1983 roku wyniósł 30 członków w tym 4 osoby popierające.

 

Działalność merytoryczna i społeczno-wychowawcza OSP polegała na realizowaniu  następujących obszarów i zadań:

1. akcje przeciwpożarowe

2. szkolenie pożarowe i szkolenie ochotników

3. prace prewencyjne

4. działalność kulturalno-oświatowa

 

Z meldunków i protokołów będących w posiadaniu Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Łowiczu wynika, że OSP w Łasiecznikach brała udział w minionym okresie w kilkudziesięciu akcjach. Ratowano wspólnie z innymi strażakami kilka domów mieszkalnych, budynki gospodarcze, głównie drewniane stodoły, kryte często słomą, siano w stogach, las młodzik i inne.

 

Pierwsze analizy w skali krajowej wykazały, że najwięcej pożarów i wyrządzonych przez nie strat powstaje w rolnictwie, zarówno z powodu łatwopalnej i zwartej zabudowy większości wsi, jak i nieostrożności mieszkańców, a także w wyniku  ich nieznajomości zasad zapobiegania pożarom.

W związku z powyższym w tej sytuacji podjęto szereg działań w celu podniesienia stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego wsi oraz podniesienia stanu  świadomości mieszkańców. We wszystkich miejscowościach, również
w Łasiecznikach powołano przeciwpożarowe zespoły kontrolne, które po szkoleniu przystąpiły do swoich czynności, dokonywanych 2 razy do roku. Zespoły sprawdzały również wykonanie zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie podjęto akcje propagandowo-instrukcyjną dla wskazania najczęściej występujących przyczyn i spopularyzowania sposobów zapobiegania pożarom.

Oprócz nieostrożności dorosłych i dzieci, zwrócono uwagę na zagrożenie powodowane iskrami z traktorów, złym stanem urządzeń ogrzewczo-kominowych, niewłaściwym eksploatowaniem instalacji elektrycznej itp. Podjęto także masową akcje montażu uproszczonych instalacji piorunochronowych. Przeprowadzano pokazowe ćwiczenia związane z gaszeniem pożaru , zastosowano też upomnienia i nagany za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych (np.: ustawianie stogów ze słomą zbyt blisko zabudowań, brak sprzętu przeciwpożarowego itp.)

W arkuszu informacyjnym z 1967 roku podaje się, że we wsi zainstalowano
 65 piorunochronów.

 

Inną formą działalności OSP są akcje szkoleniowe.  Szkolenia funkcyjnych  i szeregowców Ochotniczych Straży Pożarnych w placówkach terenowych to rozległa i trudna forma działalności. W wyniku szeregu zmian ukształtował się system obejmujący stopnie szkolenia:

I – strażak

II – dowódca sekcji

III – naczelnik OSP

IV – Naczelnik OSP typu komendanta gminnego.

 

Systematyczna praca komend straży pożarnych doprowadziła do wyszkolenia na wyższym poziomie członków osp. Kursy od II do IV stopnia oraz kursy specjalistyczne dla mechaników motopomp prowadziły ośrodki szkolenia pożarniczego. Szeregowcy OSP szkoleni byli przez naczelników, ich zastępców i dworców sekcji w swoich jednostkach.

Program obejmował współczesne zagadnienia zapobiegania pożarom, działania ratowniczo gaśnicze, zagadnienia dot. postępu technicznego i wychowania społeczno-politycznego.

Z danych zawartych w niektórych sprawozdaniach rocznych wynika, iż np.
w 1961 r.  kursy wyszkolenia podstawowego ukończyło 11 strażaków, kurs II stopnia 4, kurs mechaników motopomp również 4 strażaków. Przeprowadzono ogółem 18 wykładów i 12 ćwiczeń. W 1956 roku przeszkolono w zakresie I stopnia 10 strażaków, 3 funkcyjnych , odbyto 23 zbiórki szkoleniowe i ćwiczenia na 8 obiektach.

 

Duże znaczenie w pracy szkoleniowej miały zawody pożarnicze, które cieszyły się dużą popularnością wśród strażaków i były bezpośrednio związane ze szkoleniem. Opanowanie wyznaczonych konkurencji było równoznaczne z opanowaniem  programu szkolenia I stopnia, łącznie z treścią teoretyczną.

OSP w Łasiecznikach  zawsze brała udział w zawodach pożarniczych, jak również obecnie regularnie uczestniczy w takich imprezach.

 

W maju 1982 roku kontrola przeprowadzona przez przedstawicieli z Komendy Rejonowej w Łowiczu wykazała dobry stan jednostki w zakresie gotowości bojowej, zdolnej do podjęcia działań taktycznych. W ocenie wzięto pod uwagę środki alarmowania, stan techniczny motopomp, ćwiczenia, umiejętności posługiwania się sprzętem i znajomość obowiązków członków poszczególnych sekcji.

Należy podkreślić, że liczne kontrole przeprowadzone przez ówczesną  Komendę Rejonową, później wojewódzką, a obecnie miejską komendę w dużym stopniu przyczyniły się do podniesienia poziomu sprawności OSP w Łasiecznikach.

W działalności OSP niebagatelną  rolę odegrały czyny społeczne i indywidualna  inicjatywa mieszkańców wsi. Wartość wykonanych w ten sposób prac oszacowano na 300,000 zł. W 1983 r. strażacy z OSP wykonali pracę w czynie społecznym oszacowaną  na około 114,000 zł.

Naczelnik Gminy w Nieborowie przeznaczył dla OSP Łasieczniki 100,000 zł. na popieranie czynów społecznych. W ramach tej kwoty wykonane zostały prace porządkowe takie jak: malowanie wewnątrz budynku oraz elewacji zewnętrznej strażnicy, utwardzeniu placu wokół budynku i ogrodzenie go.

 

Członkowie OSP Łasieczniki włączyli się także w budowę drogi oraz  inne prace na rzecz społeczności lokalnej np. elektryfikacja wsi, melioracja itp.
W okresie silnych opadów deszczu wypompowywano wodę z piwnic, a w czasie ciężkiej zimy strażacy brali udział w akcji odśnieżania dachów i ulic. W roku 1982 w związku z niedoborem chleba z inicjatywy straży i aktywu politycznego wsi zebrano w Łasiecznikach 25 ton zboża zajmując czołowe miejsce wśród  3 jednostek rejonu.

Z rysu historycznego oraz z działalności w ciągu ostatnich lat widać, że strażacy OSP Łasieczniki to grupa zaangażowanych i aktywnych członków, która stara się dobrze i rzetelnie wypełniać swoje obowiązki wobec społeczności wiejskiej, gminy i  rejonu.
W okresie władzy ludowej nastąpił znaczny rozwój jednostki, czego wyrazem jest obecny budynek strażnicy, sprzęt, zmiany w zabudowie wsi i świadomość mieszkańców oraz ich postawa.

W toku działalności OSP były i trudności, które dzięki życzliwości sojuszników pokonywano, mając na uwadze dobro społeczne. Składy Zarządów ulegały zmianom, lecz podstawowy aktyw działania wytrwale, pełniąc różne funkcje, co dobrze wpływało na utrzymanie ciągłości pracy.

 

Naczelnikami jednostki byli oraz są obecnie druhowie:

1.  Antoni Wiercioch,

2.  Feliks Tuszyński,

3.  Stefan Mazgaj,

4.  Wacław Cieślak,

5.  Dominik Wiernikowski (obecnie)

 

Prezesami jednostki byli oraz są obecnie druhowie:

1. Henryk Kowalczyk,

2. Feliks Milczarek,

3. Stefan Krupiński,

4. Krzysztof Frąsiak,

5. Roman Krupiński  (obecnie)

 

Członkowie i działacze OSP za swoje poświęcenie i ofiarność otrzymywali liczne odznaczenia. W imieniu Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Łowiczu w dniu 20.08.1961 roku odznaczenia za wysługę 30 lat otrzymali następujący strażacy:

Antoni Figat, Antoni Kunat, Stefan Milczarek, Feliks Tuszyński i Stefan Krupiński. Za wysługę 25 lat służby w OSP odznaczenia otrzymało  2 strażaków, za 20 lat - 2 strażaków, za 15 lat – 3 strażaków oraz za 10 lat – 2 strażaków.  Odznakę wzorowego strażaka w tym dniu otrzymało 6 strażaków z naszej OSP.

Ponadto na mocy uchwały z Walnego Zebrania z dnia 03.05.1965 roku, za aktywny udział w funkcjonowanie  jednostki  OSP Łasieczniki wpisano do księgi członków honorowych następujących druhów:
Antoniego Kunata,
Stefana Milczarka,
Feliksa Tuszyńskiego, 
Stefana Krupińskiego.

 

Przez niemal cały czas istnienia jednostki  strażacy otrzymywali wiele dyplomów uznania oraz nagród rzeczowych w związku z zawodami i konkursami, co z jednej strony było wyrazem pozytywnej oceny a z drugiej czynnikiem mobilizującym do dalszych wysiłków. Z opowiadań najstarszych żyjących członków wynika, że  nasza OSP starała się współpracować z innymi organizacjami działającymi na wsi, m.in. sołtysem, kółkiem rolniczym, ze Spółdzielnią Produkcyjną, Szkołą Podstawową, Kołem Gospodyń Wiejskich oraz młodzieżą wiejską.

Młodzież  w budynku strażnicy  prowadziło w naszej remizie zabawy taneczne, Dni Dziecka, Dni Kobiet i wiele innych uroczystości.

Obecnie  chcemy dalej jak najefektywniej  realizować zadania i funkcje, jakie przypisane są strażakom- ochotnikom, tj. zawsze nieść pomoc wszystkim mieszkańcom  Łasiecznik, oraz  najbliższej okolicy i gminie Bolimów.

Obecnie przed OSP  naszej wsi  stoją takie zadania jak:

- współudział w działaniach mających na celu poprawę warunków na wsi,

- unowocześnianie wyszkolenia pożarniczego i wyposażanie straży w jak   najlepszy sprzęt niezbędny do szybkiego działania w terenie wiejskim,

- zorganizowanie szkoleń  dla drużyny młodzieżowej,

- zorganizowanie świetlicy wiejskiej, która zapewniłby aspekty edukacyjne jak i rozrywkowe dla mieszkańców wsi,

- integracja mieszkańców naszej wsi.

 

Dzięki zaangażowaniu naszego wójta, sponsorów oraz druhów strażaków nasza strażnica została wyremontowana. Dzięki dotacji samorządu gminy nasza strażnica otrzymała nową elewację zewnętrzną, zaś dzięki sponsorom zostały wymienione okna oraz dach. Druhowie we własnym zakresie odnowili strażnicę w środku. Nadmienić trzeba, że druhowie odrestaurowali zabytkowy wóz który jest na wyposażeniu naszej OSP. Dzięki zaangażowaniu i chęci zrobienia czegoś dla OSP mieszkańcy naszej wsi ufundowali sztandar. Za wszystkie przejawy pomocy i włącznie się w działalność naszej OSP -  my strażacy wszystkim mieszkańcom wsi Łasieczniki serdecznie dziękujemy. Możecie zawsze liczyć na naszą pomoc w szczęściu i nieszczęściu, a drzwi strażnicy zawsze stoją dla was otworem.

 

 

ZdjęciaCzłowiek - najlepsza inwestycja