Inicjatywa

Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych w zakresie:

1.Działania na rzecz rozwoju ekonomiczno-społecznego gminy Puszcza Mariańska i regionu, poprawy poziomu życia i dobrobytu mieszkańców.

2.Wspomagania rozwoju prywatnej przedsiębiorczości, samozatrudnienia i restrukturyzacji zawodowej terenów wiejskich, promocja agrobiznesu i agroturystyki.

3.Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

4.Pomocy w adaptacji małych i średnich przedsiębiorstw do warunków rynkowych i wymogów Wspólnoty Europejskiej.

5.Promocji działających na terenie gminy i regionu podmiotów gospodarczych.

6.Działania na rzecz rozwoju systemu wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego dla nowopowstających oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

7.Działania na rzecz tworzenia gminnej, regionalnej i ponadregionalnej strategii rozwoju ekonomiczno-społecznego, inicjowanie współpracy i kooperacji.

8.Wspomagania inicjatyw naukowych, edukacyjnych, oświatowych.

9.Turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

10.Promocji i organizacji wolontariatu.

11.Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

12.Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

13.Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

14.Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

15.Wspomagania inicjatyw w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

16.Wspomagania inicjatyw w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

17.Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

18.Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

19.Działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

20.Działań wspomagających rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

21.Działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

22.Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

23.Działań na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24.04.2003 r. z późn. zm., w zakresie określonym w punktach 1-22.

 

Określone cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1.Prowadzenie szkoleń, działalność informacyjną i doradczą w zakresie samozatrudnienia, agrobiznesu, agroturystyki i tworzenia małego przedsiębiorstwa.

2.Prowadzenie działalności wydawniczej.

3.Organizowanie zebrań, odczytów, konferencji, sympozjów, konkursów i szkoleń.

4.Inicjowanie badań nad rozwojem lokalnym i regionalnym, przedsiębiorczością, zmianami strukturalnymi, rynkiem pracy.

5.Współpracę i współdziałanie z Samorządem, administracją terenową i centralną oraz innymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie realizacji celów statutowych.

6.Pozyskiwanie funduszy publicznych i prywatnych na finansowanie podejmowanych inicjatyw.

7.Obejmowanie opieką organizacyjną i księgową inicjatyw społecznych podejmowanych przez mieszkańców gminy i regionu.

8.Świadczenie usług w zakresie obsługi biurowej na rzecz społeczności lokalnej.

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ