Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych w zakresie:

 1. Działania na rzecz rozwoju ekonomiczno-społecznego gminy Puszcza Mariańska i regionu, poprawy poziomu życia i dobrobytu mieszkańców.
 2. Wspomagania rozwoju prywatnej przedsiębiorczości, samozatrudnienia i restrukturyzacji zawodowej terenów wiejskich, promocja agrobiznesu i agroturystyki.
 3. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 4. Pomocy w adaptacji małych i średnich przedsiębiorstw do warunków rynkowych i wymogów Wspólnoty Europejskiej.
 5. Promocji działających na terenie gminy i regionu podmiotów gospodarczych.
 6. Działania na rzecz rozwoju systemu wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego dla nowopowstających oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
 7. Działania na rzecz tworzenia gminnej, regionalnej i ponadregionalnej strategii rozwoju ekonomiczno-społecznego, inicjowanie współpracy i kooperacji.
 8. Wspomagania inicjatyw naukowych, edukacyjnych, oświatowych.
 9. Turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 10. Promocji i organizacji wolontariatu.
 11. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 12. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 13. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 14. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 15. Wspomagania inicjatyw w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 16. Wspomagania inicjatyw w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 17. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 18. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 19. Działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 20. Działań wspomagających rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
 21. Działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 22. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
 23. Działań na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24.04.2003 r. z późn. zm., w zakresie określonym w punktach 1-22.

 

Określone cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. Prowadzenie szkoleń, działalność informacyjną i doradczą w zakresie samozatrudnienia, agrobiznesu, agroturystyki i tworzenia małego przedsiębiorstwa.
 2. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 3. Organizowanie zebrań, odczytów, konferencji, sympozjów, konkursów i szkoleń.
 4. Inicjowanie badań nad rozwojem lokalnym i regionalnym, przedsiębiorczością, zmianami strukturalnymi, rynkiem pracy.
 5. Współpracę i współdziałanie z Samorządem, administracją terenową i centralną oraz innymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie realizacji celów statutowych.
 6. Pozyskiwanie funduszy publicznych i prywatnych na finansowanie podejmowanych inicjatyw.
 7. Obejmowanie opieką organizacyjną i księgową inicjatyw społecznych podejmowanych przez mieszkańców gminy i regionu.
 8. Świadczenie usług w zakresie obsługi biurowej na rzecz społeczności lokalnej.

 

Aktualności

29-06-2018

Startuje konkurs FIO - Mazowsze Lokalnie

Czytaj więcej ...
16-06-2017

Zostań zdobywcą funduszy

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Seniorzy nie będą siedzieć w domu

Czytaj więcej ...
07-03-2017

FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 – można już składać wnioski!

Czytaj więcej ...


Człowiek - najlepsza inwestycja