REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„PARTNERSTWO NA RZECZ WZMACNIANIA POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

I WSPARCIA LOKALNYCH INICJATYW OBYWATELSKICH”

 

 §1

Informacje ogólne

Regulamin określa podstawowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie „Partnerstwo na rzecz wzmacniania potencjału organizacji pozarządowych i wsparcia lokalnych inicjatyw obywatelskich” realizowanym w ramach Priorytetu V – Dobre rządzenie, Działania 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanym dalej „Projektem”.

1. Projekt jest realizowany przez Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, z siedzibą w Puszczy Mariańskiej, ul. Króla Jana Sobieskiego 1, oraz Partnerów: Powiat Żyrardowski, ul. Limanowskiego 45; Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, ul. Żyrardowska 4 oraz Lokalną Grupę Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej” w Puszczy Mariańskiej, ul. Króla Jana Sobieskiego 1.

2. Głównym celem Projektu jest wzmocnienie potencjału i zwiększenie aktywności 40 organizacji pozarządowych, związków i porozumień pozarządowych oraz grup nieformalnych z terenu powiatu żyrardowskiego oraz skierniewickiego (gmina Bolimów) w latach 2012-2014.

3. Działalność utworzonego w ramach Projektu Lokalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych obejmuje przede wszystkim: organizację doradztwa, szkoleń, warsztatów, kursów i wizyt studyjnych, działania informacyjne, udostępnianie infrastruktury i świadczenie usług biurowych na potrzeby działalności organizacji pozarządowych.

4. Udział w Projekcie, a tym samym we wszelkich formach.

5. Udzielanie wsparcia przez Centrum nie jest uzależnione od przestrzegania przez odbiorców tego wsparcia reguł jakiejkolwiek ideologii, doktryny lub religii – wsparcie jest ogólnodostępne.

6. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.

7. Siedzibą Centrum jest Puszcza Mariańska, ul. Króla Jana Sobieskiego 1.

8. Punkty informacyjne zlokalizowane są w: Żyrardowie, Mszczonowie, Wiskitkach i Bolimowie.

9. Adres strony internetowej Projektu: www.inicjatywa.info.pl.

10. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Koordynator i do niego należy składać wszelkie uwagi i wnioski dotyczące działalności Centrum.

11. Rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem, należy do Grupy Sterującej Partnerstwa na rzecz wzmacniania potencjału organizacji pozarządowych i wsparcia lokalnych inicjatyw obywatelskich.

 

§2

Kryteria uczestnictwa w Projekcie i rekrutacja

1. Do odbiorców Projektu należą:

1.1 organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych zarejestrowane na obszarze powiatu żyrardowskiego (gmina Wiskitki, gmina Puszcza Mariańska, gmina Radziejowice, miasto i gmina Mszczonów, miasto Żyrardów) oraz powiatu skierniewickiego (gmina Bolimów);

1.2 osoby fizyczne działające w organizacjach wskazanych w punkcie 1.1 (członkowie, pracownicy, wolontariusze);

1.3 osoby fizyczne (w tym przedstawiciele grup nieformalnych), które planują podjęcie inicjatywy społecznej;

1.4 przedstawiciele/-ki administracji publicznej zainteresowane współpracą z organizacjami pozarządowymi.

2. W okresie realizacji Projektu prowadzona jest akcja promocyjno-informacyjna – informacja o rekrutacji na poszczególne formy wsparcia jest dostępna: w biurze projektu, na stronach internetowych Lidera i Partnerów, w lokalnych mediach, a także rozpropagowana w formie e-mailingu oraz plakatów i ulotek na obszarze realizacji Projektu.

3. Uczestnik/-czka Projektu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Wypełnienie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu.

4. Lider i Partnerzy Projektu nie ponoszą odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do nich z przyczyn od nich niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika/-czki.

5. Lider i Partnerzy Projektu nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników/-czki.

6. Rekrutacja uczestników Projektu prowadzona jest w sposób ciągły w całym okresie jego realizacji, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadań.

7. Warunkiem niezbędnym przystąpienia do Projektu jest dostarczenie do określonego dnia do biura Projektu: wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia instytucji do uczestnictwa w projekcie i/lub deklaracji zgłoszenia osoby do uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dokumenty potwierdzające spełnienie statusu odbiorcy (potwierdzenie przedstawicielstwa NGO lub oświadczenie o zamiarze podjęcia inicjatywy społecznej).

8. Status organizacji pozarządowej weryfikowany jest w oparciu o bazę internetową Krajowego Rejestru Sądowego prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości (https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu).Za datę przystąpienia do Projektu przyjmuje się datę podpisania formularza zgłoszenia.

9.  Karty zgłoszeniowe przesłane w formie elektronicznej będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym pod warunkiem dostarczenia oryginału najpóźniej pierwszego dnia udzielonego wsparcia.

10. Warunkiem udziału w wybranej formie wsparcia jest spełnienie kryteriów formalnych określonych w pkt 1. Ocena formalna dokonywana jest w oparciu o dokumenty wskazane w pkt 6.

11. Uczestnik/-czka Projektu ma obowiązek poinformowania pracowników biura Projektu o każdej zmianie danych zawartych w formularzu zgłoszenia.

12. Uczestnik/-czka podpisując formularz zgłoszenia potwierdza, iż został pouczony/-a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą w dokumentach składanych na potrzeby Projektu.

 

§3

Zasady realizacji usług doradczych i informacyjnych

1. Poradnictwo specjalistyczne odbywają się formie doradztwa bezpośredniego lub pośredniego. Przez doradztwo bezpośrednie rozumie się doradztwo świadczone osobiście przez doradcę odbiorcy/odbiorcom w siedzibie i punktach informacyjnych Centrum lub innym dogodnym dla klienta miejscu, a przez doradztwo pośrednie – doradztwo świadczone drogą elektroniczną (za pomocą poczty elektronicznej, komunikatora internetowego).

2. Poradnictwo specjalistyczne prowadzone jest w zakresie:

1) księgowości i finansów;

2) zagadnień prawnych, w tym: prawo pracy, administracyjne, podatkowe, rejestracja NGO, OPP, równość szans;

3) zarządzania projektami finansowymi ze środków publicznych, fundraisingu;

4) zarządzania organizacją pozarządową, promocji i marketingu, sprawozdawczości, budowy strategii organizacji, współpracy z otoczeniem, w tym administracją publiczną i środowiskiem biznesu, równości szans w zarządzaniu zasobami kadrowymi.

3. W przypadku doradztwa grupowego liczba osób nie przekracza 6. W uzasadnionych przypadkach liczba ta może ulec zmianie.

4. Warunkiem udziału w konsultacjach ze specjalistami jest dostarczenie do biura Projektu: wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia instytucji do udziału w projekcie i/lub formularza zgłoszenia osoby do uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dokumenty potwierdzające spełnienie statusu odbiorcy (potwierdzenie przedstawicielstwa NGO lub oświadczenie o zamiarze podjęcia inicjatywy społecznej).

5. Status organizacji pozarządowej weryfikowany jest w oparciu o bazę internetową Krajowego Rejestru Sądowego prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości (https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu).

6.  Osoba korzystająca z konsultacji jest zobowiązana do wypełnienia karty konsultacji oraz ankiety oceny doradztwa.

7.  Usługi informacyjne świadczone są w zakresie tematycznym dotyczącym trzeciego sektora, w tym m.in.:

1)  źródeł finansowania organizacji ze środków publicznych krajowych i zagranicznych, w tym programów unijnych;

2)  dostępnych szkoleń i innych inicjatyw edukacyjnych;

3)  podstawowych informacji w zakresie wolontariatu.

8. Usługi informacyjne udzielane są w formie bezpośredniej (indywidualnie lub grupowo), telefonicznej oraz za pomocą Internetu (e-mail, komunikator internetowy).

9.  W Centrum są stale dostępne materiały informacyjne i promocyjne nt. działalności Centrum, przy czym mogą one mieć formę elektroniczną (np. są umieszczane na stronie internetowej).

 

§4

Szczegółowe zasady rekrutacji i udziału w szkoleniach, kursach, warsztatach i wizytach studyjnych

1. Warunkiem udziału w szkoleniach, kursach, warsztatach i wizytach studyjnych jest dostarczenie do określonego dnia do biura Projektu: wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia instytucji do udziału w projekcie i/lub formularza zgłoszenia osoby do uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dokumenty potwierdzające spełnienie statusu odbiorcy (potwierdzenie przedstawicielstwa NGO lub oświadczenie o zamiarze podjęcia inicjatywy społecznej).

2. Status organizacji pozarządowej weryfikowany jest w oparciu o bazę internetową Krajowego Rejestru Sądowego prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości (https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu).

3.  O zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie organizator poinformuje uczestnika

e-mailem lub telefonicznie.

4. W przypadku zbyt małej liczby osób zainteresowanych udziałem w Projekcie akcja zostanie wzmocniona (np. telefony do organizacji) i przedłużona w czasie.

5. W przypadku większej liczby chętnych podjęte zostaną następujące działania:

1) zastosowanie kryterium uczestnictwa maksymalnie jednej osoby z danej organizacji;

2) przeprowadzenie publicznego losowania;

3) utworzenie listy rezerwowej.

6. W przypadku rezygnacji uczestnika przed rozpoczęciem np. szkolenia lub niezłożenia wymaganych dokumentów w terminie, na jego miejsce wpisana zostanie osoba z listy rezerwowej.

7. Osoba, która zgłosiła chęć uczestnictwa w wybranej formie wsparcia i pozytywnie przeszła etap rekrutacji, ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania pracowników biura Projektu, jeśli jej udział nie jest możliwy.

8. W przypadku nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w wybranej formie wsparcia zakwalifikowany do udziału uczestnik może zostać obciążony kosztami organizacyjnymi poniesionymi przez organizatora.

9. Każdy uczestnik projektu (osoba fizyczna) ma obowiązek:

1) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w wybranych formach wsparcia;

2) każdorazowego potwierdzania obecności na liście obecności;

3) potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych;

4) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i innych niezbędnych dokumentów.

10. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie/certyfikat o uczestnictwie w określonej formie wsparcia, w którym będą zawarte informacje o terminie, liczbie godzin i zakresie tematycznym.

11.  Warunkiem otrzymania zaświadczenia/certyfikatu jest uczestnictwo w min. 80% godzin zajęć.

12. Koszty dojazdu na szkolenia pokrywają uczestnicy.

13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów udzielonego wsparcia.

 

§5

Zasady udostępniania infrastruktury i usług biurowych na potrzeby działalności NGO

1. Warunkiem udostępnienia infrastruktury i usług na potrzeby działalności NGO jest uprzednie zgłoszenie takiej potrzeby do Biura Projektu oraz dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia instytucji do udziału w projekcie i formularza zgłoszenia osoby do uczestnictwa w projekcie (jeśli dotyczy), oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dokumenty potwierdzające spełnienie statusu odbiorcy (potwierdzenie przedstawicielstwa NGO).

2. Status organizacji pozarządowej weryfikowany jest w oparciu o bazę internetową Krajowego Rejestru Sądowego prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości (https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu).

3.  Dostęp do infrastruktury i usług biurowych obejmuje:

1) korzystanie ze sprzętu biurowego, pracowni komputerowej oraz sali dydaktycznej z projektorem/ekranem i flipchartem;

2) limitowane usługi telefoniczne oraz internetowe;

3) inne usługi biurowe: limitowane korzystanie z drukarki/ksero, bindowanie etc.;

4) dostęp do biblioteczki NGO.

4. Wsparcie wskazane w pkt 1 udzielone jest wyłącznie na potrzeby działalności statutowej organizacji. Zabrania się korzystania z usług w celach prywatnych.

5. Informacja o limitach usług wskazanych w pkt 2 ust. 2 i 3 dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu.

6. Zasady użyczenia pomieszczeń:

6.1 Organizacja rezerwująca pomieszczenie jest zobowiązana do podania m.in. celu spotkania, tytułu wydarzenia, przewidywanej liczby uczestników oraz informacji o pobieraniu/niepobieraniu opłat od uczestników.

6.2 Rezerwacji pomieszczeń dokonuje się w Biurze Projektu, drogą telefoniczną lub drogą mailową.

6.3 Organizacja jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia Centrum o rezygnacji z rezerwacji pomieszczenia telefonicznie lub mailowo.

6.4 Centrum zastrzega sobie, prawo odwołania spotkania i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Organizację oraz uzgodnienia terminu zastępczego.

6.5 W Centrum obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz używania innych substancji psychoaktywnych.

6.6 Zabrania się wstępu osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz pod wpływem innych substancji psychoaktywnych.

7.  Zasady korzystania ze sprzętu biurowego:

7.1 Urządzenia obsługiwane są wyłącznie przez pracowników Centrum.

7.2 Zgodnie z ochroną praw autorskich w Centrum zabronione jest kopiowanie całych publikacji, a jedynie ich fragmentów.

8.  Zasady korzystania z telefonu:

8.1 Centrum przedstawia organizacji biling wykonanych rozmów (po jego otrzymaniu od operatora) wraz z wyliczeniem ich wartości netto i brutto.

9. Zasady korzystania z biblioteczki NGO:

9.1 Lista publikacji jest dostępna w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.inicjatywa.info.pl.

9.2 Publikacje są dostępne w siedzibie Centrum przy ul. Króla Jana Sobieskiego 1 w Puszczy Mariańskiej.

9.3 Wypożyczenie publikacji jest możliwe na okres maksymalnie dwóch tygodni po wpłaceniu kaucji zwrotnej w wysokości 30 zł od każdej książki.

10. Zasady korzystania z komputera:

10.1 Na stanowiskach komputerowych nie jest dozwolone samodzielne instalowanie oprogramowania.

10.2 Zabrania się spożywania posiłków i picia napojów przy stanowiskach komputerowych.

11. Osoby korzystające ze stanowisk, pomieszczeń i/lub sprzętu są zobowiązane do ich zwrotu w stanie niepogorszonym oraz poniesienia ewentualnych kosztów naprawy w przypadku niezgodnego z przeznaczeniem jego użytkowania.

12. Korzystanie z usług wskazanych w pkt 2 jest każdorazowo dokumentowane wpisem w dzienniku dostępnym w Biurze Projektu.

 

§6

Zasady uczestnictwa w innych działań realizowanych w ramach projektu

1. W ramach projektu planuje się organizację dwóch pikników oraz utworzenie strony internetowej z możliwością założenia podstrony organizacji. Działania służą promocji lokalnych organizacji pozarządowych i prezentacji realizowanych inicjatyw.

2. Warunkiem udziału w działaniach wskazanych w pkt 1 jest dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia instytucji do uczestnictwa w projekcie, dokumenty potwierdzające spełnienie statusu odbiorcy (dokumenty organizacji).

3. Organizator udostępnia organizacjom pozarządowym miejsce podczas pikniku (namiot).

4. Zabronione jest umieszczanie na podstronach organizacji treści o charakterze politycznym, pornograficznym, naruszających dobra osobiste osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc lub treści w jakikolwiek inny sposób niezgodnych z prawem lub naruszające dobre obyczaje lub normy etyczno-moralne. Zabronione jest również umieszczanie przekazów reklamowych.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do moderowania zamieszczanych informacji i usuwania treści, o których mowa w punkcie 4.

 

§7

Postanowienia końcowe

1. Lider zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

3. Niedotrzymanie postanowień niniejszego regulaminu może stać się podstawą do wyłączenia odbiorcy z możliwości korzystania ze wsparcia w ramach Projektu.

  

Pliki do pobrania

AktualnościCzłowiek - najlepsza inwestycja