Zarządzanie projektami – Katarzyna Tadeusiak-Jeznach

Mgr rewalidacji i resocjalizacji (Akademia Pedagogiki Specjalnej), absolwentka ekonomicznych studiów podyplomowych -Informatyka Gospodarcza (UW). Związana w latach 2004-2009 z działaniami Programu Narodów Zjednoczonych d/s Rozwoju (UNDP), jako ekspertka w obszarze aktywizacji i rozwoju społecznego obszarów wiejskich i Koordynatorka ogólnopolskiego programu grantowego „ Rp-internetowa” . Wprowadzała ICT jako narzędzie rozwoju społecznego w 170 Gminach wiejskich. Konsultantka Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Poakcesyjnym Programie Wsparcia Obszarów Wiejskich - aktywizowała społeczności 12 mazowieckich gmin. Trenerka
w programie „Decydujmy Razem”. Współautorka warsztatów z zakresu  wolontariatu, skierowanych do wiejskich organizacji społecznych. Członkini Zarządu organizacji strażniczej - Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.


Zarządzanie organizacją - Marzena Mażewska

Członkostwo w organizacjach zawodowych i gremiach eksperckich: Stowarzyszenie Doradców Przedsiębiorczości w Gdańsku, Vice Prezes (1993 – 1995), Gdańskie Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, członek zarządu (od 1998), Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, od 2003 roku członek Zarządu, od 2011 – Wice prezes, Ukraińskie Stowarzyszenie Inkubatorów i Centrów Innowacji, członek honorowy, Asesor w Komisji Oceny Projektów o udzielenie wsparcia na realizację projektów związanych z podnoszeniem kwalifikacji kadry szkoleniowej, PO KL działanie 2.2.2 realizowane przez PARP, Asesor w Komisji Oceny Projektów o udzielenie wsparcia na realizację projektów związanych z tworzeniem systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, PO IG działanie 3.3. realizowane przez PARP.

Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji, prawie 20 letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji zarządczych (prezes, wiceprezes zarządu, członek komisji rewizyjnej) w stowarzyszeniach o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym. Znajomość regulacji prawnych i podatkowych dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, wiedza metodyczna i merytoryczna oraz doświadczenie w zakresie doradztwa finansowo - organizacyjnego. Wieloletnie doświadczenie w pracy konsultanta dla organizacji pozarządowych o różnym profilu działania w Polsce i za granicą. Doświadczenie w realizacji kilkudziesięciu projektów finansowanych ze środków europejskich, w tym ostatnio koordynacja działań przy realizacji ogólnokrajowej Inicjatywy PARP "Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu" ( 2010-20111).


Księgowość i finanse - Jolanta Oleńska

Posiada Licencję Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych  nr 3006,  uprawnienia Doradcy Podatkowego nr 3101 – z uwagi na pracę zawodową (etat)  rezygnacja z wpisu na listę doradców podatkowych, ukończyła Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdań Finansowych – ACCA - SKP

Wieloletni pracownik  Fundacji Fundusz Współpracy, będącej jedyną z pierwszych organizacji  pośredniczących w przekazywaniu środków pomocowych.  Od 1993 roku zajmuje się rozliczaniem i ewidencją księgową  środków finansowych pochodzących ze źródeł Unii Europejskiej,  Senatu Stanów Zjednoczonych,  rządu  Szwajcarii, a także polskich środków publicznych będących w dyspozycji Urzędów miast i PFRON. Prowadziła liczne kontrole finansowe z ramienia  jednostek udzielających dotacji (PARP, UKIE), jak też jednostek będących odbiorcami tychże dotacji (partnerstwa IW EQUAL).

W latach 1995 - 2002  właścicielka Biura Usług księgowych i doradztwa podatkowego.

Brała udział w pracach Zespołu Naprawczego IW EQUAL w zakresie uproszczeń związanych z rozliczaniem i dokumentowaniem działań w projektach. Brała udział w pracach Komisji Sejmowej Przyjazne Państwo. Prowadziła doradztwo w zakresie organizacji księgowości w projektach IG. Prowadzi szkolenia z księgowości i rozliczania projektów finansowanych ze środków europejskich.

Autorka publikacji „Obieg i archiwizacja dokumentów przy realizacji projektów EFS” oraz około 50 artykułów związanych z  problematyką  podatkową i księgową.

Aktualności

29-06-2018

Startuje konkurs FIO - Mazowsze Lokalnie

Czytaj więcej ...
16-06-2017

Zostań zdobywcą funduszy

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Seniorzy nie będą siedzieć w domu

Czytaj więcej ...
07-03-2017

FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 – można już składać wnioski!

Czytaj więcej ...


Człowiek - najlepsza inwestycja