Instytucja i organizacje:

- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

- Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

- Internetowy System Aktów Prawnych

Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

- Portal Organizacji Pozarzadowych

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce - SOOIPP

 

 

Fundusze Unijne

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

- Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

- Program Młodzież

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

- Ministerstow Spraw Zagranicznych

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Fundusze Norweskie

Fundusz Szwajcarski

Fundusze Europejskie

Fundusze Strukturalne

Portal Unii EuropejskiejŚrodki krajowe:

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Bank Gospodarstwa Krajowego

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

- Europejski Fundusz Społeczny

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

Fundacja Edukacji dla Demokracji

Fundacja im. Friedricha Eberta - Przedstawicielstwo w Polsce

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Fundacja Wspomagania Wsi

Fundacja im. Friedricha Naumanna

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Komitet Integracji Europejskiej

- Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

- Polska-Amerykańska Fundacja Wolności

 

 

Inne przydatne linki:

 Inwestycja w Kadry

Żyroskop

- Blog Konkursy dla NGO

- Publikacje dla NGO online

AktualnościCzłowiek - najlepsza inwestycja