MARIAŃSKI RUCH INICJATYW EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH

STATUT

- Tekst jednolity -

Puszcza Mariańska, czerwiec 2011

 

Rozdział I

POSTANOWIENIE OGÓLNE

§ 1

1. Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych - zwany w dalszych postanowieniach „Stowarzyszeniem„ jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepis ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. Nr 20, poz.104 zm. Dz. U. z 1990 r. Nr 14, poz.86), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873) oraz postanowień niniejszego statutu.

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska a siedzibą władz Puszcza Mariańska.

4. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak z napisem.

5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych.

 

Rozdział II

CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 2

Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych w zakresie:

1. Działania na rzecz rozwoju ekonomiczno-społecznego Gminy Puszcza Mariańska i Regionu, poprawy poziomu życia i dobrobytu mieszkańców.

2. Wspomagania rozwoju prywatnej przedsiębiorczości, samozatrudnienia i restrukturyzacji zawodowej terenów wiejskich, promocja agrobiznesu i agroturystyki.

3. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

4. Pomocy w adaptacji małych i średnich przedsiębiorstw do warunków rynkowych i wymogów Wspólnoty Europejskiej.

5. Promocji działających na terenie Gminy i Regionu podmiotów gospodarczych.

6. Działania na rzecz rozwoju systemu wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego dla nowopowstających oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

7. Działania na rzecz tworzenia gminnej, regionalnej i ponadregionalnej strategii rozwoju ekonomiczno-społecznego, inicjowanie współpracy i kooperacji.

8. Wspomagania inicjatyw naukowych, edukacyjnych i oświatowych.

9. Turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

10. Promocji i organizacji wolontariatu.

11. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

12. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

13. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

14. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

15. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

16. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

17. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

18. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

19. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

20. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

21. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

22. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

23. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24.04.2003 r. z późn. zm., w zakresie określonym w pkt 1-22.

Określone powyżej cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1. Prowadzenie szkoleń, działalności informacyjnej i doradczej w zakresie samozatrudnienia, agrobiznesu, agroturystyki i tworzenia małego przedsiębiorstwa.

2. Prowadzenie działalności wydawniczej.

3. Organizowanie zebrań, odczytów, konferencji, sympozjów, konkursów i szkoleń.

4. Inicjowanie badań nad rozwojem lokalnym i regionalnym, przedsiębiorczością, zmianami strukturalnymi, rynkiem pracy.

5. Współpraca i współdziałanie z Samorządem, administracją terenową i centralną oraz innymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie realizacji celów statutowych.

6. Pozyskiwanie funduszy publicznych i prywatnych na finansowanie podejmowanych inicjatyw.

7. Obejmowanie opieką organizacyjną i księgową inicjatyw społecznych podejmowanych przez mieszkańców Gminy i Regionu.

8. Świadczenie usług w zakresie obsługi biurowej na rzecz społeczności lokalnej.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 3

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych

2) członków honorowych

3) członków wspierających

3. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych, który złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia i rozwoju Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości.

5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna uznająca cele i zasady Stowarzyszenia oraz regularnie wywiązująca się z deklarowanych świadczeń.

6. Decyzja o przyjęciu na członka zwyczajnego i wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

7. Decyzje o nadaniu godności członka honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.

8. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2) uczestniczyć we wszystkich pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

3) zgłaszać wnioski dotyczące Stowarzyszenia,

4) posiadać legitymację i nosić odznakę Stowarzyszenia.

9. Członkowie honorowi korzystają ze szczególnego poważania w Stowarzyszeniu i są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

10. Członkowie wspierający mają prawo brać udział z głosem doradczym za pośrednictwem swojego przedstawiciela - we wszystkich pracach i imprezach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszeni wnioski oraz na zasadzie pierwszeństwa korzystania poradnictwa i pomocy.

11. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1) czynnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz propagować jego program,

2) regularnie opłacać składki członkowskie i zadeklarowane świadczenia,

3) przestrzegać postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia.

12. Członkostwo ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,

2) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres jednego roku,

3) pozbawienia praw publicznych,

4) śmierć członka,

5) likwidacja osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,

6) likwidacji Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 4

1. Władzami stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia

2) Zarząd Stowarzyszenia

3) Komisja Rewizyjna.

§ 5

Kadencja władz trwa trzy lata.

§ 6

Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania za wyjątkiem decyzji określonych w § 8 ust 2.

§ 7

1. Najwyższą władzę Stowarzyszenia stanowi Walne zgromadzenie członków.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia powiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad najpóźniej 14 dni przed terminem zgromadzenia.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;

3) na wniosek 1/5 członków Stowarzyszenia;

do 30 dni od wpłynięcia wniosku.

§ 8

1. Walne Zgromadzenie:

1) wybiera członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;

2) rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej z działalności statutowej i finansowej;

3) uchwala program i plan rzeczowo-finansowy na okres następny;

4) udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia;

5) ustala wysokość składek członkowskich;

6) uchwala ramowe przeznaczenie środków Stowarzyszenia;

7) nadaje godność członka honorowego Stowarzyszenia;

8) uchwala zmiany w statucie i rozwiązanie Stowarzyszenia;

9) podejmuje decyzję o uruchomieniu działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie.

2. Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt. 8 zapadają większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania lub zgodnie z postanowieniem § 8 ust. 3.

3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę członków jeśli odbywa się po upływie 15 minut po oznaczonym terminie, a w zawiadomieniu wyraźnie to zaznaczono.

§ 9

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się co najmniej z 3 osób.

2. Ukonstytuowanie się Zarządu Stowarzyszenia odbywa się w trakcie Walnego Zgromadzenia przez wybór członków Zarządu ze swego grona.

3. Jeżeli skład Zarządu zmniejszy się w toku kadencji w stosunku do liczby ustalonej przez Walne Zgromadzenie to na zwolnione miejsca Zarząd może dokooptować osoby, które na Walnym Zgromadzeniu otrzymały wymaganą ilość głosów (w kolejności otrzymanych głosów).

4. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

2) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

3) kierowanie pracami Stowarzyszenia oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

4) opracowanie budżetu i sporządzenie bilansu,

5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

6) powołanie sekcji problemowych i zespołów do poszczególnych prac i zagadnień,

7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

8) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnego Zgromadzenia.

5. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 10

1. Zarząd Stowarzyszenia odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Ustalenia z posiedzenia Zarządu zapisywane są w formie uchwały.

3. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej.

§ 11

1. Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola nad całokształtem działalności Stowarzyszenia,

2) przedstawienie Zarządowi Stowarzyszenia uwag i wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

3) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i zgłaszanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego.

4. Członkowie Komisji mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

5. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.

6. Komisja działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie.

7. Komisja rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

- żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia;

- żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

- być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku

małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu,

- być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia

publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej wynagrodzenia.

9. Jeśli skład Komisji zmniejszy się w toku kadencji w stosunku do liczby ustalonej przez Walne Zgromadzenie, to na zwolnione miejsce komisja może dokooptować osoby, które na Walnym Zgromadzeniu otrzymały wymaganą ilość głosów (w kolejności otrzymanych głosów).

 

Rozdział V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 12

1. Zarząd Stowarzyszenia określa:

1) formy organizacyjne i podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Stowarzyszeniu,

2) składniki majątkowe Stowarzyszenia, które mogą być przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej,

3) składniki majątkowe Stowarzyszenia, które mogą być przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, po uprzednim uzyskaniu jednostkowej zgody Zarządu.

2. Zarząd Stowarzyszenia określa maksymalną kwotę, jaka może być zaangażowana – jako zobowiązanie Stowarzyszenia - w danym rodzaju działalności gospodarczej.

§ 13

1. Zarząd Stowarzyszenia upoważnia dwóch członków Zarządu do reprezentowania Stowarzyszenia w prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Upoważnieni członkowie reprezentują Zarząd Stowarzyszenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przed notariuszem, organami państwowymi, sądami i jednostkami gospodarczymi (krajowymi i zagranicznymi).

3. Upoważnieni członkowie składają Zarządowi okresowe sprawozdania z tej działalności oraz informacje o trudnościach w prowadzeniu działalności.

4. Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić lub cofnąć nadane przez siebie upoważnienia.

§ 14

1. Nadzór nad działalnością gospodarczą sprawuje Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

2. Nadzorujący mają prawo w każdym czasie uzyskać wyjaśnienia od członków zarządu prowadzących działalność gospodarczą w imieniu Stowarzyszenia, dokonywać lustracji tej działalności i przedstawić wnioski właściwym organom.

§ 141

Dochód uzyskany z działalności gospodarczej Stowarzyszenia przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

 

Rozdział VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 15

Do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie posiada majątek trwały, obrotowy, udziały i akcje w obcych jednostkach oraz fundusze, które składają się z:

1) składek członków zwyczajnych oraz świadczeń członków wspierających,

2) przychodów z działalności statutowej,

3) przychodów z majątku Stowarzyszenia,

4) przychodów z działalności gospodarczej,

5) dotacji państwowych i samorządowych,

6) darowizn i zapisów,

7) grantów i środków pomocowych.

§ 16

1. Decyzje w sprawie zbywania i obciążania majątku nieruchomego podejmowane są przez Zarząd Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia.

2. Decyzje w sprawie nabywania i zbywania majątku ruchomego podejmowane są przez Zarząd w zakresie swoich środków i stanu posiadania.

3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 i 4 wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch osób upoważnionych uchwałą zarządu Stowarzyszenia.

§ 161

Zabrania się:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VII

ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTU I ROZWIĄZANIA STOWARZYSZENIA

§ 17

Statut stowarzyszenia może być zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia podjętą większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania lub zgodnie z postanowieniem § 8 ust. 3.

§ 18

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.

2. Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z ustalonymi przez Zgromadzenie wytycznymi przeprowadzi likwidację.

3. Walne Zgromadzenie jednocześnie z uchwałami określonymi w ust. 1 i 2 podejmuje decyzję o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku na cele społeczne.


Pliki do pobrania

Aktualności

29-06-2018

Startuje konkurs FIO - Mazowsze Lokalnie

Czytaj więcej ...
16-06-2017

Zostań zdobywcą funduszy

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Seniorzy nie będą siedzieć w domu

Czytaj więcej ...
07-03-2017

FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 – można już składać wnioski!

Czytaj więcej ...


Człowiek - najlepsza inwestycja